[1000+ C Examples] Chương trình để kiểm tra xem một số nguyên đã cho là lẻ hay chẵn

Mô tả

Chương trình nhập số nguyên và kiểm tra xem số nguyên là số lẻ hay số chẵn.

Giải pháp

 1. Nhập một số nguyên từ bàn phím.
 2. Tính số dư của số nguyên bằng cách chia nó cho 2.
 3. Sử dụng câu lệnh if,else để kiểm tra số dư bằng 0 hay không.
 4. In ra thông báo và thoát.
  image

Program

#include <stdio.h>
 
void main()
{
  int ival, remainder;
 
  printf("Enter an integer : ");
  scanf("%d", &ival);
  remainder = ival % 2;
  if (remainder == 0)
    printf("%d is an even integer\n", ival);
  else
    printf("%d is an odd integer\n", ival);
}

Test Cases

Case 1:
Enter an integer : 24
24 is an even integer
 
Case 2:
Enter an integer : 75
75 is an odd integer
 
Case 3:
Enter an integer : 0
0 is an even integer

Nguồn: sanfoundry.com