67 công cụ hữu ích, thư viện và tài nguyên để tiết kiệm thời gian với các nhà phát triển web

Thư viện Javascript

Particles.js — Thư viện giúp tạo các floating particle cho trang web

Three.js — Thư viện giúp tạo các đối tượng và không gian 3D trên trang web

Fullpage.js — Giúp dễ dàng thực hiện tính năng cuộn trang
Typed.js — Hiệu ứng đánh máy

Waypoints.js — Kích hoạt một function khi bạn di chuyển đến một element của web

Highlight.js — Làm nổi bật các cú pháp cho website

Chart.js — Tạo các biểu đồ trực quan bằng cách dùng javascript

Instantclick — Đẩy nhanh thời gian tải trang, tải trước tài nguyên trên di chuột

Chartist — Một thư viện về biểu đồ khác

Motio — Một thư viện cho các hình động và hoạt họa dựa trên nền sprite

Animstion — Plugin Jquery cho chuyển đổi trang bằng css animaton

Barba.js — Chuyển trang bằng fluid

TwentyTwenty — Một công cụ khác biệt trực quan để tìm những khác biệt

Vivus.js — Thư viện để tạo các ảnh vẽ trên SVG

Wow.js — Cung cấp các animation khi bạn cuộn trang

Scrolline.js — Theo dõi việc bạn đã cuộn từ đầu cho đến khi kết thúc trang

Velocity.js — Tạo hình động với javascript cực nhanh và đẹp

Animate on scroll — Tạo sự đơn giản cho webite

Handlebars.js — Cung cấp các mẫu Javascript

jInvertScroll — Cuộn trang với Parallax

One page scroll — Một trang cuộn thư viện

Parallax.js — Công cụ Parallax phản ứng với một thiết bị thông minh

Typeahead.js — Hoàn thành tìm kiếm

Dragdealer.js — Thư viện cung cấp việc minh họa drag

Bounce.js — Tạo các hình động CSS3 cool

Pagepiling.js — Cuộn một trang

Multiscroll.js — Cuộn một trang web thành hai thanh cuộn dọc

Favico.js — Tạo các favicon đa dạng

Midnight.js — Chuyển tiêu đề thành cố định

Anime.js — Thư viện animation

Keycode — Tạo keycode javascript chỉ với một nút

Sortable — Kéo và thả

Flexdatalist — Tự động điền

Slideout.js — Trình điều hướng trình chiếu cho các ứng dụng di động

Jquerymy — Liên kết dữ liệu bằng cách sử dụng jquery

Cleave.js — Định dạng nội dung nhập

Page — Định tuyến phía client cho các ứng dụng trang đơn

Selectize.js — Selected box ghép nối để thêm tag

Nice select — Thư viện JQuery để tạo các hộp chọn

Tether — Sử dụng các yếu tố định vị một cách hiệu quả

Shepherd.js — Hướng dẫn người dùng thông qua ứng dụng

Tooltip — Tên speak cho chính nó

Select2 — Thay thế Jquery cho các selected box

IziToast —Dễ dàng thực hiện các js notification

IziModal — Dễ dàng thực hiện các js modal

Thư viện CSS / Công cụ thiết kế

Animate.css — Thư viện animation

Flat UI Colors — Danh sách các màu chính đơn giản và hiệu quả

Material design lite — Framework dựa trên material design của Google

Materialui.co — Nhiều tài nguyên cho material design framework

Colorrrs —Generator màu ngẫu nhiên

Section separators — Phân chia css

Topcoat — Framework

Create ken burns effect — Ken hiệu ứng bằng cách sử dụng các css3 animation

DynCSS — Thêm các hàm vào css, làm cho nó trở nên thân thiện

CSSpin — Bộ sưu tập của css spinners

Feather icons — Đưa ra Icon

Ion icons — Các icon

Font awesome — Icon và phông chữ

Font generator — Kết hợp các phông chữ và tạo ra mixture

On/Off switch — Tạo chuyển đổi on/off với css

UI Kit — Framework

Bootstrap — Framework

Foundation — Framework

Các sản phẩm/liên kết hữu ích

<cheat> cheatsheet – một danh sách tất cả mọi thứ có thể đi vào <head> tag

Ghost — nền tảng blog đơn giản dựa trên node.js

What runs — Plugin của Chrome để khám phá công nghệ nào được sử dụng để xây dựng trang web

Learn anything — Cung cấp các Mindmap để minh họa một các chủ đề khác nhau.

Nguồn : TopDev via Hackernoon