Arguments object trong javascript là gì? Cách sử dụng?

Trong ngôn ngữ JavaScript, việc truyền đối số cho function không giống như các ngôn ngữ khác. JavaScript không quan tâm chúng ta truyền vào bao nhiêu đối số, cũng như kiểu dữ liệu của đối số là gì. Chúng ta có thể tạo ra một hàm có hai đối số nhưng chúng ta có thể chỉ truyền vào một đối số hoặc truyền vào ba, bốn, năm……đối số cũng không có vấn đề gì cả.

300++ cơ hội lập trình Javascript với offer hấp dẫn, đãi ngộ bất ngờ

Để làm điều nói ở trên, Javascript cung cấp một biến cục bộ (biến theo ngữ cảnh) với tên arguments chứa các tham số được truyền vào hàm.
VD:
functioncong(a,b)
{
alert(arguments[0]+arguments[1]);
}

NGuồn : Topdev