Các JavaScript charting libraries tuyệt vời có thể bạn đã bỏ lỡ

Có thể bạn đã biết đến D3.js và Google Charts. Tuy nhiên còn rất nhiều thứ khác bạn chưa biết đến. Tôi sẽ list ra một vài JavaScript charting libraries mà tôi tìm được trên Github và nhiều nguồn khác trên web :

Frappe Charts

 • Size: 56.1 KB (không gzipped)
 • SVG Based
 • Responsive
 • MIT License

Tip: Check bản Month-wise Heatmap demo.

Chartist.js

 • Size: 39.3 KB (not gzipped)
 • SVG Based
 • Responsive
 • Bằng MIT

echarts

Đây là các canvas theo visualization library.

 • Size: 691 KB (không gzipped)
 • Canvas Based
 • Responsive
 • Apache License 2.0

recharts

Một charting library được build dựa trên React components

 • Size: 508 KB (not gzipped)
 • SVG Based
 • Not Responsive
 • MIT License

c3

 • Size: 182 KB (not gzipped)
 • SVG Based
 • Responsive
 • MIT License

nvd3

 • Size: 268 KB (not gzipped)
 • SVG Based
 • Không Responsive
 • Custom License

shutterstock/rickshaw

Rickshaw là một toolkit JavaScript được build bằng d3.js để tạo ra các interactive time series graphs.

 • Size: 78 KB (not gzipped)
 • SVG Based
 • Responsive
 • MIT License

dc.js

 • Size: 86.7 KB (not gzipped)
 • SVG Based
 • Không Responsive mặc định
 • Apache License

victory

Các React.js component dành cho modular charting và data visualization.

 • Size: 512 KB (not gzipped)
 • SVG Based
 • Responsive
 • MIT License

Nguồn : TopDev via Hashnode