Các lệnh cơ bản với docker

Các lệnh cơ bản với docker

Mới chuyển qua dùng docker thay vì dùng vagrant, cảm giác là docker chạy rất nhanh và ko làm chậm hệ thống. Dưới đây là một số lệnh hay dùng trong Docker:

 • Pull một image từ Docker Hub
  docker pull {image_name}
 • Liệt kê các images hiện có
  docker images
 • Xóa một image
  docker rmi {image_id/name}
 • Liệt kê các container đang chạy
  docker ps
  docker ps -a #Liệt kê các container đã tắt
 • Xóa một container
  docker rm -f {container_id/name}
 • Đổi tên một container
  docker rename {old_container_name} {new_container_name}
 • Khởi động một container
  docker start {new_container_name}
  docker exec -it {new_container_name} /bin/bash
 • Tạo mới một container, đồng thời khởi động với tùy chọn cổng và volume
  docker run --name {container_name} -p {host_port}:{container_port} -v {/host_path}:{/container_path} -it {image_name} /bin/bash
 • Xem các thay đổi trên container
  docker diff {container_name}
 • Commit các thay đổi trên container và image
  docker commit -m "message" {container_name} {image_name}
 • Save image thành file .tar
  docker save {image_name} > {/host_path/new_image.tar}
 • Tạo một image mới từ file .tar
  cat musashi.tar | docker import - {new_image_name}:latest
 • Xem lịch sử các commit trên image
  docker history {image_name}
 • Khôi phục lại images từ IMAGE_ID
  docker tag {iamge_id} {image_new_name}:{tag}
 • Build một image từ container
  docker build -t {container_name} .
  Dấu . ở đây ám chỉ Dockerfile đang nằm trong thư mục hiện tại.

Tổng hợp các Docker Command thường sử dụng

1. Docker images Command

1.1. Liệt kê danh sách các images đang được Docker quản lý

 • $ docker images

1.2. Tải image về máy tính

 • $ docker pull <image_name:tag>

Trong đó :tag là tùy chọn, mặc định là phiên bản mới nhất.

VD: Tải image của Ubuntu 14.04

1.3. Build Docker image từ Dockerfile

cd tới thư mực chứa file Dockerfile và thực hiện command sau:

 • $ docker build -t <image_name> .

Với <image_name> là tên của image, do bạn đặt tên.

1.4. Xóa Docker image

– Xóa 1 image

 • $ docker rmi <id | name>

– Xóa toàn bộ image

 • $ docker rmi $(docker images -q)

2. Docker container Command

2.1. Tạo container từ docker image

 • $ docker run --name <container_name> -v <host_dir>:<guest_dir> -p<host_port>:<guest_port> -d <image_name>

VD : Tạo docker container cho nginx

 • docker run --name my-nginx -p 80:80 -d nginx

2.1. Hiển thị danh sách container đang được Docker quản lý

– Hiển thị các container đang chạy

 • $ docker ps

– Hiển thị tất cả các container

 • $ docker ps -a

2.2. Khởi động, dừng container

– Khởi động container

 • $ docker start <id | name>

– Dừng 1 container đang chạy

 • $ docker stop <id | name>

– Dừng toàn bộ container đang chạy

 • $ docker stop $(docker ps –a –q)

2.3. Xóa container

– Xóa 1 container

 • $ docker rm <id | name>

– Xóa toàn bộ container

 • $ docker rm $(docker ps -a -q)

2.4. Truy cập vào 1 container

 • $ docker exec -it <id | name> bash

2.5. Kiểm tra log của 1 container

 • $ docker logs <id | name> bash

Refer: vinasupport.com