Đối Mặt Với Những Cám Dỗ


Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học và công nghệ, sự cám dỗ về vật chất luôn lung lạc chúng ta, làm cho chúng ta ngày càng xa rời những chuẩn mực về đạo đức và quen với lối sống thực dụng. Một trong những mong muốn tột bậc của tôi gửi gắm qua cuốn sách này là cuốn sách có thể giúp bạn đối mặt với những cám dỗ và thị hiếu tầm thường của cuộc sống mà chúng ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh cá nhân và môi trường xã hội.
Cuốn sách là một lời chỉ dẫn, ngọn đuốc soi đường cho bạn chứ không phải là sự ép buộc hay là sự giáo huấn. Mục tiêu của cuốn sách là khuyến khích, khơi gợi trong mỗi chúng ta hãy suy nghĩ về việc hoàn thiện cuộc sống cá nhân cũng như xã hội trong đó có bản thân mình.
Xem PDF