Go Programming Language (Introduction)

Go là một ngôn ngữ lập trình thủ tục. Nó được phát triển vào năm 2007 bởi Robert Griesemer, Rob Pike và Ken Thompson tại Google nhưng ra mắt năm 2009 dưới dạng ngôn ngữ lập trình nguồn mở. Các chương trình được lắp ráp bằng cách sử dụng các gói, để quản lý hiệu quả các phụ thuộc. Ngôn ngữ này cũng hỗ trợ môi trường chấp nhận các mẫu tương tự như các ngôn ngữ động. Ví dụ: suy luận kiểu (y: = 0 là khai báo hợp lệ của biến y có kiểu float).

Có nhiều IDE trực tuyến khác nhau như The Go Playground, repl.it, v.v. có thể được sử dụng để chạy các chương trình Go mà không cần cài đặt.

Để cài đặt Go trong PC hoặc Laptop riêng, chúng tôi cần có hai phần mềm sau: Trình soạn thảo văn bản và Trình biên dịch
Trình soạn thảo văn bản: Trình soạn thảo văn bản cung cấp cho bạn một nền tảng nơi bạn viết mã nguồn. Sau đây là danh sách các trình soạn thảo văn bản:

 • Windows notepad
 • OS Edit command
 • Brief
 • Epsilon
 • vm or vi
 • Emacs

Tìm trình biên dịch Go: Phân phối Go có thể cài đặt nhị phân cho FreeBSD (phát hành 8 trở lên), Linux, Mac OS X (Snow Leopard trở lên) và các hệ điều hành Windows với 32 bit (386) và 64 bit (amd64 ) Kiến trúc bộ xử lý x86.
Để biết thêm hướng dẫn về cài đặt. Vui lòng truy cập để cài đặt phân phối GO
Note: Extension of source code file of go language must be **.go**
Writing first program in Go:

package main 

import "fmt"

func main() {

  // prints geeksforgeeks
  fmt.Println("Hello, geeksforgeeks") 
}

Output:

Hello, geeksforgeeks

Refer: go-programming-language-introduction