[Hướng dẫn lập trình Go] Xây dựng ứng dụng website với Golang (chapter 1.0)

1 Cấu hình môi trường cho Go

Chào mừng bạn đến với thế giới của Go, hãy bắt đầu khám phá!

Go biên dịch nhanh chóng, dọn dẹp rác(garbage-collected), là ngôn ngữ lập trình đồng thời(concurrency). Go có những ưu điểm sau:

  • Biên dịch một dự án lớn trong vòng vài giây.

  • Cung cấp một mô hình phát triển phần mềm dễ lý luận, tránh hầu hết các vấn đề liên quan đến header file như ngôn ngữ C.

  • Là một ngôn ngữ tĩnh không có level trong type system, vì vậy người dùng không cần mất nhiều thời gian để xử lý các mối quan hệ giữa các kiểu. Go giống như một ngôn ngữ lightweight object-oriented.

  • Thực hiện thu gom rác. Go cung cấp hỗ trợ cơ bản cho xử lý concurrency và communication.

  • Được thiết kế cho tính toán đa nhân (multi-core).

Go là một ngôn ngữ được biên dịch. Go là sự kết hợp hiệu quả phát triển của các ngôn ngữ thông dịch (interpreted languages) hoặc ngôn ngữ động(dynamic languages) với bảo mật của các ngôn ngữ tĩnh(static languages). Go sẽ là ngôn ngữ được lựa chọn cho các máy tính hiện đại, đa nhân với kết nối mạng. Đối với các mục đích này, có một số vấn đề cần phải được giải quyết, chẳng hạn như richly expressive lightweight type system, mô hình tương tranh (native concurrency model), và kiểm soát garbage collection. Trong một thời gian dài, không có package hoặc tool nào xuất hiện nhằm mục đích giải quyết tất cả những vấn đề này theo cách thực dụng; đó động lực cho ngôn ngữ Go.

Trong chương này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt và cấu hình môi trường phát triển Go.

Links

Refer: https://github.com/nhannguyen09cntt/build-web-application-with-golang/blob/develop/vi/01.0.md

1 Like