Javascript Codeathon Result (22/6/2019)

TechMaster xin thông báo kết quả thực hành Javascript thứ 7 vừa rồi
Số học viên dự thi: 37
Kết quả được tính theo từng bài (pass hoặc failed, tương ứng với 1 hoặc 0)
Xin chúc mừng các bạn đã vượt qua được 6/6 bài test!!

Nguồn: Techmaster