Làm thế nào để kiểm tra xem một array là empty bằng PHP?

Một mảng trống đôi khi có thể gây ra sự cố phần mềm hoặc đầu ra bất ngờ. Để tránh điều này, tốt hơn là kiểm tra xem một mảng có trống hay không trước đó. Có nhiều phương thức và hàm có sẵn trong PHP để kiểm tra xem mảng đã xác định hay đã cho có trống hay không. Một số trong số họ được đưa ra dưới đây:

1.Sử dụng Hàm empty(): Hàm này xác định xem một biến đã cho có trống không. Hàm này không trả về cảnh báo nếu một biến không tồn tại.
Cú pháp:

bool empty( $var )

Example:

<?php  
  
// Declare an array and initialize it 
$non_empty_array = array('URL' => 'https://www.geeksforgeeks.org/'); 
  
// Declare an empty array 
$empty_array = array(); 
  
// Condition to check array is empty or not 
if(!empty($non_empty_array)) 
    echo "Given Array is not empty <br>"; 
  
if(empty($empty_array)) 
    echo "Given Array is empty"; 
?> 

Output:

Given Array is not empty
Given Array is empty

2.Sử dụng hàm Count: Hàm này đếm tất cả các phần tử trong một mảng. Nếu số phần tử trong mảng bằng 0, thì nó sẽ hiển thị mảng trống.
Cú pháp:

int count( $array_or_countable )

Example:

<?php 

// Declare an empty array 
$empty_array = array(); 

// Function to count array 
// element and use condition 
if(count($empty_array) == 0) 
	echo "Array is empty"; 
else
	echo "Array is non- empty"; 
?> 

Output:

Array is empty

3.Sử dụng hàm sizeof (): Phương thức này kiểm tra kích thước của mảng. Nếu kích thước của mảng bằng 0 thì mảng trống nếu không mảng không trống.
Example:

<?php 

// Declare an empty array 
$empty_array = array(); 

// Use array index to check 
// array is empty or not 
if( sizeof($empty_array) == 0 ) 
	echo "Empty Array"; 
else
	echo "Non-Empty Array"; 
?> 

Output:

Empty Array

Refer: geeksforgeeks.org