Những nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh khởi nghiệp

image

Những nguyên tắc cơ bản khi khởi nghiệp
Author: Jeanne Holden

Các nhà kinh tế học và các doanh nhân có cách định nghĩa khác nhau về việc kinh doanh.

Tuy nhiên, hầu hết ñều ñồng ý rằng kinh doanh là công việc sống còn ñể giúp nền kinh tế tăng trưởng và tạo ra cơ hội việc làm trong mọi xã hội.

Điều này đặc biệt đúng ở các nước đang phát triển, nơi mà các doanh nghiệp nhỏ thành công là động cơ chính tạo ra công ăn việc làm và giúp giảm đói nghèo. Tài liệu này giới thiệu với bạn những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh. Tác giả cũng bàn về những yếu tố cần thiết để xây dựng và ñiều hành một doanh nghiệp, từ bước lập kế hoạch tới bước bán sản phẩm.

Giới thiệu

Các nhà kinh tế học và các doanh nhân có cách ñịnh nghĩa khác nhau về việc kinh doanh. Tuy nhiên, hầu hết ñều ñồng ý rằng kinh doanh là công việc sống còn ñể giúp nền kinh tế tăng trưởng và tạo ra cơ hội việc làm trong mọi xã hội. Điều này ñặc biệt ñúng ở các nước ñang phát triển, nơi mà các doanh nghiệp nhỏ thành công là ñộng cơ chính tạo ra công ăn việc làm và giúp giảm ñói nghèo. Tài liệu này giới thiệu với bạn những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh. Tác giả cũng bàn về những yếu tố cần thiết ñể xây dựng và ñiều hành một doanh nghiệp, từ bước lập kế hoạch tới bước bán sản phẩm. Tác giả Jeanne Holden là một cây viết tự do chuyên viết về các vấn ñề kinh tế. Bà ñã là biên tập viên cho Cục Thông tin Hoa Kỳ trong 17 năm. 1. Khả năng kinh doanh là gì? Khả năng kinh doanh có nghĩa là gì? Khái niệm khả năng kinh doanh ñược ñặt ra lần ñầu tiên vào thế kỷ thứ XVII và ý nghĩa của nó vẫn tiến triển kể từ ñó. Nhiều người ñơn giản coi nó là việc bắt ñầu kinh doanh của một cá nhân. Hầu hết các nhà kinh tế tin rằng khái niệm khả năng kinh doanh còn bao trùm nhiều ý nghĩa khác nữa. Với một số nhà kinh tế, doanh nhân là một người sẵn sàng gánh chịu rủi ro trong một dự án kinh doanh mới nếu cảm thấy có cơ may rõ rệt thu ñược lợi nhuận. Một số khác lại nhấn mạnh ñến vai trò của doanh nhân, coi họ là người khởi xướng, ñưa sáng kiến của mình ra thị trường. Một số nhà kinh tế khác lại cho rằng doanh nhân là những người ñưa ra những hàng hóa hay phương thức sản xuất mới ñáp ứng những nhu cầu của thị trường mà hiện tại chưa có người cung ứng. Vào thế kỷ XX, nhà kinh tế học Joseph Schumpeter (1853-1950) quan tâm sự cải tiến và phát minh của các doanh nhân có tác ñộng thế nào trong việc tạo ra sự chuyển dịch và thay ñổi. Schumpeter xem khả năng kinh doanh như là nguồn lực ñưa ñến ‘Sự hủy diệt sáng tạo’. Nhà doanh nghiệp tiến hành ‘những sự kết hợp mới’, nhờ ñó ñã làm cho các ngành công nghiệp cũ trở nên lỗi thời. Các cách thức kinh doanh truyền thống xưa cũ ñã bị phá vỡ bởi việc xuất hiện các cách thức mới tốt hơn. Chuyên gia Peter Drucker (1909-2005) phát triển ý tưởng này với việc mô tả doanh nhân là một ai ñó tìm kiếm sự thay ñổi, thích ứng với sự thay ñổi và tận dụng cơ hội ñó. Hãy xem xét sự thay ñổi trong lĩnh vực thông tin - từ máy chữ ñến máy tính cá nhân sau ñó là mạng Internet - ñây là minh chứng rõ nét nhất cho ý tưởng này. Ngày nay, hầu hết các nhà kinh tế ñều ñồng ý rằng khả năng kinh doanh là một nhân tố cần thiết thúc ñầy phát triển kinh tế và các cơ hội về nghề nghiệp trong mọi xã hội. Ở các nước ñang phát triển, các doanh nghiệp nhỏ thành công là ñộng lực cơ bản trong việc tạo ra việc làm, phát triển thu nhập và giảm nghèo. Chính vì lẽ ñó, hỗ trợ của chính phủ ñối với khả năng kinh doanh là một chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế. Tuyên bố của Ủy ban Tư vấn Công nghiệp và Thương mại của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)

Xem PDF