Sheet nhạc Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé - Anh Bằng - Lê Dinh

Chỉ hai đứa mình thôi nhé
Đừng cho trăng nép sau hè
Chỉ hai đứa mình thôi nhé
Đừng cho hoa nắng phai màu

Hai đứa mến nhau
Mỗi tình tha thiết trao nhau
Hẹn đến ngày bạc mái đầu
xem PDF