Sheet nhạc Đường Xưa Lối Cũ - Hoàng Thi Thơ

Đường xưa lối cũ,
có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo
Đường xưa lối cũ,
có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi
xem PDF