Sheet nhạc Duyên Nước Tình Trăng - Hoàng Nguyên

Thuyền xuôi mái
Đêm nay vui với thuyền xuôi mái
Với thuyền xuôi mái
vui với vừng trăng giải với vừng trăng giải
vui trời của sông dài
xem PDF