Sheet nhạc Hai Khía Cạnh Cuộc Đời (Both Sides Now) - Nhạc Ngoại Quốc - lời: Phạm Duy

Mây xây lâu đài trên cõi trùng
Nhẹ nhàng như bông chuyn thành tơ buông
Mây như tóc thần uốn trên màn không
Tôi cho mây đẹp vô cùng.
Nhưng nay mây thay mầu trên khắp trời
Từng làn mây đen về làm mưa rơi
Bao nhiêu những điều tôi vẫn hằng mơ
Theo mây tan về tít mù.
xem PDF