Tất tần tật các Frontend cheatsheets tốt nhất

Làm sao có thể nhớ hết được các APIs? Đừng lo vì đã có cheatsheets! Dưới đây là tập hợp các frontend cheatsheets hay nhất mà tôi tập hợp được.

Javascript ES2015 features

Nguồn: https://devhints.io/es6

Javascript

Nguồn: http://overapi.com/javascript

Javascript Regular expression

Nguồn: https://www.debuggex.com/cheatsheet/regex/javascript

React

Nguồn: https://devhints.io/react

Redux

Nguồn: https://github.com/linkmesrl/react-journey-2016/blob/master/resources/egghead-redux-cheat-sheet-3-2-1.pdf

Vuejs

Nguồn: https://vuejs-tips.github.io/cheatsheet/

Vuex

Nguồn: https://vuejs-tips.github.io/vuex-cheatsheet/

Angular 4

Nguồn: https://angular.io/guide/cheatsheet

Flexbox

Nguồn: https://yoksel.github.io/flex-cheatsheet/

SCSS

Nguồn: https://devhints.io/sass

Stylus

Nguồn: https://devhints.io/stylus

GraphQL

Nguồn: https://raw.githubusercontent.com/sogko/graphql-shorthand-notation-cheat-sheet/master/graphql-shorthand-notation-cheat-sheet.png

Nguồn : TopDev via Medium