[Tutorial] Go by Example: Constants

go-constants
Go support các hằng số: character, string, boolean, và numeric.

package main

import (
  "fmt"
  "math"
)

// khởi tạo 1 hằng số(constant) bằng từ khóa "const" 
const s string = "constant"

func main() {
  fmt.Println(s)

  // Câu lệnh "const" có thể xuất hiện bất cứ nơi nào mà lệnh "var" có thể
  const n = 500000000

  // Biểu thức hằng được thực hiện bởi số học có độ chính xác tùy ý.
  const d = 3e20 / n
  fmt.Println(d)
  
  // Một hằng numeric không có type cho đến lúc type được đưa ra, như casting
  fmt.Println(int64(d))
  
  // Một hằng numeric có thể nhận type bằng cách sử dụng nó trong ngữ cảnh
  // yêu cầu type, chẳng hạn như gán biến hoặc gọi hàm.
  // Ví dụ: math.Sin mong đợi một float64.
  fmt.Println(math.Sin(n))
}

Code:

Ví dụ tiếp theo: For.

1 Like