[Tutorial] Go by Example: For


Trong Golang chỉ có một loại vòng lặp duy nhất là vòng lặp for .

Cấu trúc vòng lặp for gồm 3 phần chính:

  • Câu lệnh khởi tạo: sẽ được thực thi ngay trước khi bắt đầu vòng lặp đầu tiên và chạy duy nhất một lần này.
  • Biểu thức điều kiện: được thực thi trước mỗi vòng lặp (và chạy sau câu lệnh khởi tạo đối với vòng lặp đầu tiên).
  • Câu lệnh sau (post statement): được thực thi sau mỗi vòng lặp kết thúc.
package main

import "fmt"

func main() {

	// Loại cơ bản nhất, với một điều kiện duy nhất.
	i := 1
	for i <= 3 {
		fmt.Println(i)
		i = i + 1
	}

	// Một vòng lặp: khởi tạo / điều kiện / sau vòng lặp.
	for j := 7; j <= 9; j++ {
		fmt.Println(j)
	}

	// Vì không có điều kiện sẽ lặp lại liên tục cho đến khi bạn "break"
	// hoặc return về function kèm theo.
	for {
		fmt.Println("loop")
		break
	}

	// Bạn cũng có thể tiếp tục lặp lại vòng lặp tiếp.
	for n := 0; n <= 5; n++ {
		if n%2 == 0 {
			continue
		}
		fmt.Println(n)
	}
}

Code:

Ví dụ tiếp theo:If/Else

2 Likes