[Tutorial] Go by Example: If/Else


Câu lệnh if else trong Golang rất đơn giản.

package main

import "fmt"

func main() {

  // Câu điều kiện if/else thường dùng.
  if 7%2 == 0 {
    fmt.Println("7 is even")
  } else {
    fmt.Println("7 is odd")
  }

  // Bạn có thể có một câu lệnh if mà không cần "else".
  if 8%4 == 0 {
    fmt.Println("8 is divisible by 4")
  }

  // Một khởi tạo có thể ở trước các điều kiện, phạm vi biến khai báo sẽ chỉ ở trong các khối if/else.
  if num := 9; num < 0 {
    fmt.Println(num, "is negative")
  } else if num < 10 {
    fmt.Println(num, "has 1 digit")
  } else {
    fmt.Println(num, "has multiple digits")
  }
}

Lưu ý : bạn không cần ngoặc đơn “()” xung quanh các điều kiện trong Go, nhưng yêu cầu dấu phải có ngoặc nhọn “{}”.

Golang không có ternary if (:?), vì vậy bạn sẽ cần sử dụng câu lệnh if đầy đủ ngay cả đối với các điều kiện cơ bản.

Code:


Ví dụ tiếp theo: Switch