[Tutorial] Go by Example: Slices

Slice là kiểu dữ liệu quan trọng trong Go, mang đến sự mạnh mẽ hơn cho các chuỗi so với mảng(array).

package main

import "fmt"

func main() {

	// Không giống như mảng, các slice là kiểu chỉ chứa
	// các phần tử (không cố định số lượng phần tử).
	// Để tạo slice rỗng có độ dài khác không, hãy sử dụng
	// hàm builtin `make`. Ở đây, chúng ta sẽ tạo slice
	// `string`s có độ dài là `3` (giá trị ban đầu là rỗng).
	s := make([]string, 3)
	fmt.Println("emp:", s)

	// Chúng ta có thể set và get các phần tử giống như array
	s[0] = "a"
	s[1] = "b"
	s[2] = "c"
	fmt.Println("set:", s)
	fmt.Println("get:", s[2])

	// `len` sẽ trả về độ dài của slice.
	fmt.Println("len:", len(s))

	// Ngoài các hoạt động cơ bản này, các slice hỗ trợ
	// nhiều thứ khác làm cho chúng phong phú hơn các
	// array. Như hàm builtin `append`, nó sẽ trả về
	// một slice chứa một hoặc nhiều giá trị mới.
	// Lưu ý rằng, chúng ta cần nhận về giá trị
	// từ hàm `append` để có thể nhận giá trị mới.
	s = append(s, "d")
	s = append(s, "e", "f")
	fmt.Println("apd:", s)

	// Slice có thể được sao chép. Ở đây, chúng ta tạo
	// slice rỗng `c` có độ dài giống `s` và copy các phần
	// tử từ `s` vào `c`.
	c := make([]string, len(s))
	copy(c, s)
	fmt.Println("cpy:", c)

	// Slice hỗ trợ toán tử "lát cắt" với cú pháp
	// `slice[low:high]`. Ví dụ, chúng ta lấy 1 slice
	// chứa phần tử `s[2]`, `s[3]`, and `s[4]`.
	l := s[2:5]
	fmt.Println("sl1:", l)

	// Slice lấy các phần từ từ đầu đên `s[5]`
	l = s[:5]
	fmt.Println("sl2:", l)

	// Và slice lấy các phần tử từ `s[2]` đến hết.
	l = s[2:]
	fmt.Println("sl3:", l)

	// Chúng ta có khai báo và khởi tạo 1 biên slice trên
	// cùng 1 dòng duy nhất.
	t := []string{"g", "h", "i"}
	fmt.Println("dcl:", t)

	// Slice có thể cấu thành các cấu trúc dữ liệu
	// đa chiều. Các độ dài của các slice bên trong
	// có thể khác nhau, không giống như các mảng đa chiểu(multi-dimensional arrays).
	twoD := make([][]int, 3)
	for i := 0; i < 3; i++ {
		innerLen := i + 1
		twoD[i] = make([]int, innerLen)
		for j := 0; j < innerLen; j++ {
			twoD[i][j] = i + j
		}
	}
	fmt.Println("2d: ", twoD)
}

Source:

Ví dụ tiếp theo: Maps.